Co je občanské sdružení a co je nadace

27. 11. 2009 -

Myšlenka na založení této pacientské organizace začala zrát v roce 1997, proto se v názvu sdružení, tato číslice ponechala po zaregistrování na MV ČR o rok později.

Za jedenáct let trvání sdružení, bylo odvedeno opravdu hodně práce na poli charity a humanity. Mnoho lidí na vlastní „pacientskou“ kůži poznalo a v danou chvíli využilo pochopení, empatii, solidaritu, přátelskou pomoc, radu, doporučení, či jen tak bylo vyslechnuto bez předsudků a odsudků v době, kdy pomoc chtěli a potřebovali. Kapka 97 nesupluje klasickou ani alternativní medicínu, ani nedává zaručené „babské“ rady. Cílem Kapky 97 je zlepšení kvality života onkologicky nemocných a zlepšení informovanosti veřejnosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby nádorových onemocnění.

Sdružení má své zaměstnance i dobrovolníky, většinou jsou to lidé s vlastní prožitou zkušeností s onkologickou nemocí a léčbou. Celoživotně se vzdělávají a svou laickou pomoc „taví“ v mnoha kursech a seminářích. Na základě absolvování těchto seminářů je naše služba zaregistrovaná podle zákona o sociálních službách na krajském úřadě jako bezplatné sociální poradenství.

Svými možnostmi nabídlo sdružení Kapka 97 pomoc i nemocnici Chomutov v podobě finanční podpory sbírky na lineární urychlovač – celým výtěžkem z prodeje květinek Českého květinového dne, materiálními dary chomutovskému onkologickému oddělení, propagací chomutovského onkologického centra informačním letáčkem, přístrojovými lymfodrenážemi onkologickým pacientkám po operaci prsu a také besedami o prevenci rakoviny prsu a důležitosti samovyšetřování sestřičkám na odd. rehabilitace a onkologie. Psychologickou podporu Kapka 97 nabízí pacientům hospitalizovaným na odd. chomutovského Onkologického centra, pacienti si mohou popovídat s ženami, které mají léčbu za sebou už více let.

Smyslem je pomoci každému, kdo o pomoc v souvislosti s nádorovým onemocněním požádá, bez ohledu na to, zda se v budoucnu ke sdružení aktivně připojí či nikoli.

Často se nám stává, že si nás lidé pletou s Nadací Kapka naděje, proto pár slov k rozdílu mezi právním postavením nadace a občanského sdružení:

Co je to občanské sdružení?
——————————–
Podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. mají občané právo svobodně se sdružovat a k výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu (je třeba pouze registrace). Občané tak mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace a sdružovat se v nich. Výsledkem takového účelového či zájmového spojení může být vznik občanského sdružení. Občanské sdružení je nejčastější právní formou neziskové organizace v ČR. Občanské sdružení vzniká registrací. Návrh registrace se podává písemně Ministerstvu vnitra ČR (odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdružování, úsek sdružování.) Je výhodné být spojen s lidmi, kteří sledují stejný cíl.
Co je to nadace?

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, zakotvil do českého právního řádu dva typy nadačních subjektů – nadace a nadační fondy.

Co je nadace?
—————-
Základním limitujícím faktorem při založení nadace je požadavek zákona na minimální výši nadačního jmění v hodnotě 500 000 korun. Při založení nadace zřizovatel vytváří nadační jmění svým vkladem. Co může tvořit tento vklad, toto nadační jmění? V dikci § 3 odst. 5 nadační jmění může být tvořeno pouze peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami, které splňují předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní práva.

Kapka 97 – občanské sdružení onkologických pacientů –
——————————————————
je tedy právně občanské sdružení a působí regionálně v okrese Chomutov.

Spolupracuje však s ostatními organizacemi podobného zaměření. Další úzkou spolupráci má se Střední zdravotnickou školou v Chomutově a spolu se studentkami SZŠ provádí preventivní program rakoviny prsu na středních školách.

Ve vztahu ke Krajské zdravotní a.s. je cílem Kapky 97 přispět ke kvalitní komunikaci mezi zdravotníkem a pacientem.