Stanovy

Stanovy občanského sdružení225674_165534010278471_1276814444_n

KAPKA 97, o.s.

 

STANOVY

KAPKA 97, O.S., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ A PŘÁTEL

DATUM POSLEDNÍ ZMĚNY : 5. 12. 2007

ČL.1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Název občanského sdružení : Kapka 97, o.s., občanské sdružení onkologických pacientů a
přátel (dále jen sdružení)
Sídlo : Kochova 1185, 430 01 Chomutov, Česká republika

ČL. 2
PRÁVNÍ POSTAVENÍ SDRUŽENÍ

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou

Čl. 3
CÍL ČINNOSTI SDRUŽENÍ

1. Sdružovat pacienty, jejich rodinné příslušníky a přátele za účelem předávání zkušeností a vzájemné pomoci
2. Prosazovat práva pacientů s nádorovým onemocněním vůči státní správě i komerčním subjektům
3. Organizovat osvětovou činnost v řadách odborné i laické veřejnosti
4. Pořádat schůzky členů a ozdravné pobyty programem, přednáškami, psychoterapií a relaxací
5. Zajišťovat kontakty pacientů z chomutovského regionu s ostatními kluby podobného typu v ČR
6. Zajišťovat provoz denního centra včetně odborného a sociálního poradenství

Čl. 4
ČLENSTVÍ

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 6 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena
4. Dokladem členství je průkaz člena, vydaný výborem
5. Zánik členství:
a. vystoupení člena písemným oznámením
b. úmrtím člena
c. u právnické osoby jejím zrušením
d. zrušením členství na základě valné hromady
e. zánikem sdružení
f. více než dvouletým neplněním povinností člena

Čl. 5
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

1. Člen má právo zejména:
a. podílet se na činnosti sdružení
b. volit do orgánů sdružení
c. být volen od 18 let věku do orgánů sdružení
d. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření
2. Člen má povinnost zejména:
a. dodržovat stanovy sdružení
b. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
3. Člen je povinen platit roční členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou.

Čl. 6
ORGÁNY SDRUŽENÍ

Orgány sdružení jsou:
a. valná hromada
b. výbor
c. revizní komise
d. sekretariát sdružení

Čl. 7
VALNÁ HROMADA

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně 1x ročně. Výbor svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména :
a. rozhoduje o změnách stanov sdružení
b. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření
c. volí na dobu jednoho roku členy výboru a revizní komise
d. rozhoduje o zrušení členství
e. rozhoduje o zrušení sdružení
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pokud se nadpoloviční většina všech členů nesejde, do týdne svolá výbor náhradní valnou hromadu, která je vždy usnášeníschopná. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O všech změnách rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. 8
VÝBOR

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Výbor má nejméně 3 členy.
3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 1x ročně.
5. Výbor zejména:
a. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru
b. koordinuje činnost sdružení
c. svolává valnou hromadu
d. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
e. rozhoduje o přijetí za člena sdružení
6. Předseda a místopředseda výboru zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem samostatně.
7. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit sekretariát sdružení.
8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. 9
REVIZNÍ KOMISE

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svojí činnost odpovídá valné hromadě.
2. Revizní komise má nejméně jednoho člena.
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Čl. 10
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

1. Sdružení hospodaří movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a. dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b. výnosy majetku
c. příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
d. členské příspěvky
3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který valné hromadě každoročně předkládá zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu, schváleného valnou hromadou.

Čl. 11
ZÁNIK SDRUŽENÍ

1. Sdružení zaniká :
a.dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady
b. rozhodnutím Ministerstva vnitra
2. Zaniká – li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství, náboženství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají listinu čestného člena sdružení.
2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

Datum poslední změny : 13.10.1999

 

Čl.1

Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení : Kapka 97

(dále jen “sdružení”)

Sídlo : Kochova 1185, 430 12 Chomutov, Česká republika

 

Čl.2

Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě
společného zájmu.

2. Sdružení je právnickou osobou.

 

Čl.3

Cíl činnosti sdružení

1. sdružovat pacienty , jejich rodinné příslušníky a přátele za účelem
předávání si zkušeností a vzájemné pomoci

2. prosazovat práva pacientů se zhoubným nádorovým onemocněním vůči
státní správě i komerčním subjektům

3. organizoval osvětovou činnost v řadách odborné i laické veřejnosti

4. pořádal schůzky členů s ozdravným programem, přednáškami,
psychoterapiíí a relaxací

5. zajišťoval kontakty pacientů z chomutovského regionu s ostatními kluby
podobného typu v ČR

 

Čl.4

Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 6 let a právnické
osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky
výbor sdružení.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Dokladem členství je průkaz člena, vydané výborem.

5. Zánik členství :

a. vystoupením člena písemným oznámením

b. úmrtím člena

c. u právnické osoby jejím zrušením

d. zrušením členství na základě valné hromady

e. zánikem sdružení

 

Čl.5

Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:

a. podílet se na činnosti sdružení

b. volit do orgánů sdružení

c. být volen od 18 let do orgánů sdružení

d. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat jejich
vyjádření

2. Člen má povinnost zejména:

  1. dodržovat stanovy sdružení
  2. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

3. Člen je povinen platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou
hromadou, a to vždy k poslednímu dni v měsíci.

 

Čl.6

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

a. valná hromada

b. výbor

c. revizní komise

d. sekretariát sdružení

 

Čl.7

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1 ročně. Výbor
svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů
sdružení.

4. Valná hromada zejména:

a. rozhoduje o změnách stanov sdružení

b. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu
sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření

c. volí na dobu 1 roku členy výboru a revizní komise

d. rozhoduje o zrušení členství

e. rozhoduje o zrušení sdružení

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech členů. Pokud se nadpoloviční většina nesejde, do týdne svolává
výbor náhradní valnou hromadu, která je vždy usnášeníschopná. Hlasovací
právo členů sdružení je rovné. O všech změnách rozhoduje valná hromada
nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

Čl.8

Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá
valné hromadě.

2. Výbor má nejméně 2 členy.

3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 1
ročně.

5. Výbor zejména

a. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru

b. koordinuje činnost sdružení

c. svolává valnou hromadu

d. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady

e. rozhoduje o přijetí za člena sdružení

6. Předseda a místopředseda výboru zastupují sdružení navenek a jednají
jeho jménem samostatně.

7. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit sekretariát sdružení.

8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
jeho členů.

9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

Čl.9

Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost
opdovídá valné hromadě.

2. Revizní komise má nejméně 1 člena.

3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje
výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
Kontrolu provádí nejméně 1 ročně.

4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o
výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

 

Čl.10

Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a. dary a příspěvky fyzických a právnických osob

b. výnosy majetku

c. příjmy z činností při naplňování cílů sdružení

d. členské příspěvky

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá
valné hromadě zpávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou
hromadou.

 

Čl.11

Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká

a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z
rozhodnutí valné hromady

b. rozhodnutím Ministerstva vnitra

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne valná hromada o
způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl.12

Závěrečná ustanovení

1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení
z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství, náboženství aj.,
kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají listinu
čestného člena sdružení.

2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a
jednací řád sdružení.

3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní
orgány s peticemi.