Výroční zpráva 2008

28. 5. 2009 -

KAPKA 97
občanské sdružení onkologických pacientů a přátel

Výroční zpráva
============
2008

Výkonný výbor: Bc.Vörösová Marcela – předsedkyně sdružení
Mgr. Pelcová Marie – místopředsedkyně
Erdélyiová Soňa
Melicharová Hanka
Fricová Jitka
Kašková Alena
Fojtíková Mirka
Landová Marie (do 10/2008)

Revizní komise: Vokráčková Jiřina
Narwová Milena

Odborná garance : prim. MUDr. Martina Chodacká

Administrativa : Erdélyiová Soňa – koordinátorka sdružení

Členská základna: k 31.12.2008 mělo sdružení 110 registrovaných členů

Předkladatel:

Název: KAPKA 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel
Adresa: Kochova 1185, Poliklinika, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 62 10 10
E-mail: info@ kapka97.cz
http : www.kapka97.cz
Registrováno jako: Občanské sdružení, dne 27. 2. 1998 MV ČR
IČ: 6611 2222
Bank.spojení: ČSOB Poštovní spořitelna, č.ú.: 196 155 978 / 0300

Kapka 97:

Jsme občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. pracující pro potřeby onkologických pacientů v regionu Chomutov .

Naším cílem je zlepšovat kvalitu následné péče o onkologické pacienty ve spojení se snahou zvyšovat informovanost onkologických pacientů i široké veřejnosti o možnostech prevence a léčby nádorových onemocnění.

Snažíme se zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných.

Poskytujeme všeobecné informace, psychosociální poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační programy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Veškerou pomoc, kterou nabízíme, poskytujeme zdarma.

Několik slov o nás, naší práci a cílech:

Již v roce 1996 bylo iniciováno setkání onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel. V roce 1997 bylo založeno Občanské sdružení onkologických pacientů a přátel KAPKA 97. Rok toto sdružení pracovalo bez dotací a na základě práce dobrovolníků. Zkušenosti jsme čerpali z kontaktů s podobnými organizacemi v ČR. Od února 1998 je sdružení zaregistrováno na Ministerstvu vnitra. Od Nemocnice s poliklinikou Chomutov jsme v tu dobu získali bezplatný nájem jedné místnosti k provozu kanceláře a kontaktního místa.
Finanční prostředky na provoz centra a sociální služby čerpáme z předložených projektů na MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Chomutov, Město Louny, Město Jirkov, Město Kadaň, Klášterec nad Ohří a také ze sponzorských finančních či nefinančních darů soukromých subjektů.

Akce a činnosti :

• PEER program na středních školách v Chomutově a Jirkově , Úřad práce (červenec), odd. Onkologie Nemocnice Chomutov pro sestry (listopad)
• Účast a prodej kytiček na XII. květinovém dnu LPR,v Chomutově a v Kopřivnici
• Dračí lodě – Praha 11 účastníků – Akce Dokážeš to také (květen)
• Prezentace na AVON road show Růžový autobus prevence a rozdávání poukázek na mamografický screening (květen až říjen)
• Poskytování přístrojových lymfodrenáží na ruce i nohy v našem centru (celoročně)
• Poradenství pro pacienty s lymfatickými otoky (celoročně)
• Kontakty 1 x týdně s pacienty na lůžkovém onkologickém odd. (celoročně)
• Kontakty s klienty v centru (celoročně)
• Tři rekondiční pobyty (duben + září)
• Prezentace činnosti sdružení v regionálním tisku a na internetových stránkách
• Vydávání vlastního informačního Zpravodaje pro členy a přátele
• Tvorba webových stránek organizace www.kapka97.cz
• Spolupráce a kontakty s ostatními sdruženími, zaniklé sdružení Portus věnovalo Kapce své poslední finanční prostředky
• Účast na řízení Aliance žen s rakovinou prsu Praha ve správní radě (1x za dva měsíce)
• Účast na konferenci Aliance a prezentace vlastního projektu (v power pointu)
• Tvorba projektů a získávání finančních prostředků na činnost sdružení (celoročně), koordinátorka vytvořila celkem 12 projektů a získala 7 subjektů ke sponzorství, úspěšných bylo 10 projektů, neúspěšné dva (ČEZ a Město Kadaň)
• Podpora projektu edukace a prezentace formou tištěné brožurky KOC a Kapky 97 farmaceutickou firmou
• Ocenění kvality projektu podaného na MPSV dodatečnou dotací v prosinci roku 2008
• Navržení kandidáta a účast na slavnostním předávání ceny za dobrovolnictví Křesadlo naší člence (červen)
• Organizace a realizace vzdělávacího semináře o komunikaci pro devět osob (víkend v říjnu)
• Plavání a dotace vstupenek do bazénů (červenec až prosinec)
• Cvičení (celoročně 1x týdně)
• Dílna pro drobnou výrobu pro radost (1x měsíčně)
• Zájezd do divadla v Mostě (listopad)
• Společné návštěvy divadla v Chomutově na koncertech (celoročně)
• Členské schůzky (1x měsíčně)
• Výborové schůzky (1x měsíčně)
• Kapkový Zpravodaj
• Webové stránky www.kapka97.cz
• Počet kontaktů osobních, telefonických, písemných a e-mailových : více než 1400
• Zapojení naší organizace do Strategického plánu města Chomutova za poskytovatele sociálních služeb na období 2007 – 2013.

Přehled dotací a dárců v roce 2008

MPSV 350.000,- Kč
Statutární město Chomutov 81.000 ,- Kč
Severočeské doly a.s 70.000,- Kč
MěÚ Louny 5.000,- Kč
MěÚ Jirkov 5.000,- Kč
MUDr . Libuše Cihlářová 1.000,- Kč
MUDr. Jiří Konvalinka 3.000,- Kč
Ivana Pospíšilová 500,- Kč
LPR Praha 30.351,- Kč
Roche 100.000,- Kč
Neuros 100.000,-Kč
Rumit plus 10.000,- Kč
Portus, onkologické sdružení Teplice 3.000,- Kč
Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu – společně realizovaný projekt 8.000,- Kč
Tiskárna AKORD Chomutov – sleva na tisk
Tiskárna Typos Plzeň – sleva na tisk
Ing. Pavel Kosina – pomoc při údržbě web.stránek
Petr Holub (slevové poukázky v hodnotě 3.000,-)
Firma AVON (dárečky pro účastnice Road show)

Aktivní spolupráce

Střední zdravotnická škola Chomutov – vstřícná spolupráce na PEER programu a při realizaci Květinového dne
Mimiklub Mirka Futterová
Onkologické odd. Chomutov
Radiodiagnostické odd. Chomutov
SZŠ, SPŠ a VOŠ Chomutov spolupráce při realizaci Květinového dne
Sdružení Portus Teplice – společně realizovaný projekt
Sdružení AMA Most – společně realizovaný projekt

Zpráva o hospodaření 2008
Valná hromada členů, konaná dne 18.2.2009 byla seznámena s předběžnými výsledky hospodaření organizace, revizní komise neshledala závady.
Firma: Kapka 97 sdružení pacientů IČO: 0066112222
Chomutov

NÁKLADY Kč
režijní materiál 14112.50
pomůcky pro ergoterapii 2119.00
drobný majetek do 1000,- 539.00
Krajská zdravotní a.s. 26390.40
Opravy a udržování-přístroj pro rehabilitaci 817.50
Cestovné 847.00
Náklady na reprezentaci 3020.50
Ostatní služby-poštovné hrazené v hotovosti 3978.50
Ostatní služby-propagační letáky, tiskoviny 9208.30
Ostatní služby-psychologické poradenství 70000.00
Ostatní služby-RHB procedury 650.00
Ostatní služby-vstupenky-divadlo 1850.00
Ostatní služby-software, licence 1968.00
Ostatní služby-doprava-rekondiční pobyty 2583.00
Ostatní služby-pronájem Krajská zdravotní a.s 4704.00
Ostatní služby-nájem za sály 12.00
Ostatní služby-telefon 16239.27
Ostatní služby-kredit mobil 6495.00
Ostatní služby-režijní provoz 29846.34
Ostatní služby-účastnické poplatky zaměst. 200.00
Ostatní služby-rozhlasový poplatek 810.00
Ostatní služby-kurzy a školení-zaměstnanci 9800.00
Ostatní služby-rekondiční pobyty 52170.00
Ostatní služby-zapůjčení zdravotních pomůcek 220.00
Mzdové náklady 224172.00
Zákonné sociální pojištění-zaměstnanci 38534.00
Zákonné zdravotní pojištění-zaměstnanci 13332.00
Ost.soc.náklady-pojištění zaměst. KOOPERATIVA 722.00
Pokuta-Krajský úřad Ústeckého kraje 1000.00
Jiné ostatní náklady -nedaňové 400.00
Jiné ost.náklady-pojištění TREND-5600628770 3060.00
Jiné ostatní náklady-zaokrouhlení 0.37
Jiné ostatní náklady-vstupné-bazén pro členy 750.00
Jiné ostatní náklady-odměna za reprezentaci 1400.00
Bankovní poplatky 196155978/0300 729.00
Odpisy dloudob.hm.majetku-5 tis.Ke-40 tis.Kč 33058.20
Odpisy dloudob.hm.majetku-500,-Ke-5000,-Kč 14892.20

NÁKLADY CELKEM 590630.08

Tržby z prodeje služeb-rekondice 1400.00
Tržby z prodeje služeb-50% vstupné-bazén 35.00
Tržby z prodeje služeb-reklamní činnost 70000.00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1150.00
Úroky -196155978/0300 714.71
Zúčtování fondu 2.00

VÝNOSY Kč
Přijaté příspěvky-sponzorské dary 120500.00
Přijaté příspěvky-dotace 557751.00
Přijaté příspěvky-ostatní (léčebné kůry) 500.00
Přijaté členské příspěvky 16513.00

VÝNOSY CELKEM 768965.71

VÝSLEDEK : ZISK ve výši 178335.63
(data : HEVA,s.r.o.)

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří činnost a projekty Kapky 97 podporují.

Sdružení KAPKA 97 si jako nezisková humanitární organizace nesmírně váží všech projevů přízně a je vděčno za každou dobře míněnou přípomínku, radu a finanční či materiální příspěvek, jejichž souhrn ve svém důsledku znamená možnost dalšího rozvoje a zkvalitňování služeb poskytovaných potřebným občanům.