Výroční zpráva 2006

8. 7. 2006 -

Výkonný výbor:
——————–
Vörösová Marcela – předsedkyně sdružení
Mgr. Pelcová Marie – místopředsedkyně
Erdélyiová Soňa
Melicharová Hana
Fricová Jitka
Boháčková Jana
Kašková Alena
Fojtíková Mirka
Landová Marie Revizní komise: Voráčková Jiřina
Narwová Milena
Varmužová Vlaďka Odborná garance : prim. MUDr. Kůta Milan

Administrativa : Erdélyiová Soňa – koordinátorka sdružení

Členská základna: k 31.12.2006 mělo sdružení 130 registrova­ných členů

Předkladatel:

Název: KAPKA 97 Adresa: Kochova 1185, Poliklinika, 430 02 Chomutov Tel + Fax: 474 62 10 10 E-mail: kapka97@seznam.cz, http : www.sweb.cz/kapka97 Registrováno jako: Občanské sdružení, dne 27. 2. 1998 MV ČR IČ: 6611 2222 Bank.spojení: Poštovní spořitelna, č.ú. : 196 155 978 / 0300

Kapka 97:
————–

Jsme občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. pracující pro potřeby onkologických pacientů v regionu Chomutov již sedmý rok.

Naším cílem je zlepšovat kvalitu následné péče o onkologické pacienty ve spojení se snahou zvyšovat informovanost široké veřejnosti o možnostech prevence a léčby nádorových onemocnění.

Snažíme se zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných.

Poskytujeme všeobecné informace, psychosociální poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační programy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Veškerou pomoc, kterou veřejnosti nabízíme, poskytujeme zdarma.

Několik slov o nás, naší práci a cílech

Již v roce 1996 bylo iniciováno setkání onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel. V roce 1997 bylo založeno Občanské sdružení onkologických pacientů a přátel KAPKA 97. Rok toto sdružení pracovalo bez dotací a na základě práce dobrovolníků. Zkušenosti jsme čerpali z kontaktů s podobnými organizacemi v ČR. Od února 1998 je sdružení zaregistrováno na Ministerstvu vnitra. Od Nemocnice s poliklinikou Chomutov jsme v tu dobu získali bezplatný nájem jedné místnosti k provozu kanceláře a kontaktního místa. Předložili jsme od té doby každoročně několik úspěšných projektů na Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, dříve Okresní úřad, Městské úřady Chomutova, Mostu, Loun, Jirkova, Kadaně, Klášterce nad Ohří, okresní pobočky VZP, Krajský úřad Ústeckého kraje.Také jsme získali grant Nadace Rozvoje Zdraví Karviná ,Grant Fondu pomoci společnosti Siemens,s.r.o., Grant Nadace duhové energie skupiny ČEZ.

Naše činnost v roce 2006:
—————————–

– Denní provoz centra na poliklinice Chomutov
– Preventivní edukační Peer program se studenty
– Semináře a besedy , psychorelaxační programy pro pacienty po onkologické léčbě
– Celoročně poskytování přístrojových lymfodrenáží – ve spolupráci s lékaři
– Kontakt s pacienty na lůžkové onkologii a chirurgii
– Vydávání vlastního informačního zpravodaje
– Pořádání rekondičních pobytů pro onkologické pacienty s aktivním ozdravným programem 2× do roka
– Spolupráce s firmou AVON při heppeningových akcích zaměřených na podporu výzkumu rakoviny prsu Avon Road show
– Katalogová nabídka a zprostředkování prodeje zdravotního prádla
– Spolupráce s Ligou proti rakovině, které jsme kolektivním členem, při realizaci X. Květinového dne v Chomutově
– Spolupráce s Aliancí českých onkologických sdružení a žen s rakovinou prsu,máme zastoupení ve správní radě Aliance
– Spolupráce s podobně zaměřenými sdruženími v ČR – Plavání a RHB cvičení s fyzioterapeutkou – Doplnění a proškolování týmu – Zapojení naší organizace do Strategického plánu města Chomutova za poskytovatele sociálních služeb na období 2007 – 2013.
– Spolupráce s pobočkou našeho sdružení v Kopřivnici

Přehled dotací a dárců v roce 2006 KÚ 300.000,– Kč MěÚ Chomutov 80.000 ,– Kč Severočeské doly,a.s. 50.000,– Kč MěÚ Louny 9.000,– Kč MěÚ Kadaň 5.000,– Kč MěÚ Jirkov 5.000,– Kč MěÚ Klášterec nad Ohří 3.000,– Kč MUDr . Libuše Cihlářová 1.000,– Kč Mobilní obchod Kandahár a Zelenková Marie 1.000,– Kč p.Cignárová 500,– Kč ACBCA Praha 1.760,– Kč Nemocnice Chomutov – pronajaté prostory k naší činnosti MÚSS Chomutov – bezplatné zapůjčení prostor ke konání besed se zdravotníky a Valné hromady členů Tiskárna AKORD Chomutov slevy při tisku ZŠ Heyrovského Chomutov Ing. Pavel Kosina – webmaster Firma AVON – dárečky členkám za aktivní účast na Avon Road Show Střední zdravotnická škola Chomutov – vstřícná spolupráce na PEER programu a při realizaci Květinového dne SPŠ a VOŠ Chomutov spolupráce při realizaci Květinového dne

Přehled hospodaření za rok 2006 Zůstatek k 1.1.2006 13.171,57
——————————————————————
Příjmy: Členské příspěvky 8.400,– Dotace – Ústecký kraj, Městské úřady a Magistráty 402.000,– Dary – soukromé osoby, firmy, 54.260,– Vlastní činnost –kytičky, bazén, cvičení, rekondice 112.996,– Reklamace věci 8.376,– Ostatní 4.811,– Úrok z banky 437,93 Celkem 591.280,93

Výdaje: Mzdy , odvody, DPP, odm.dle §10 292.821,– Nájemné za kancelář 28.723,– Služby – bazén, cvičení ,rekondice, doprava, banka, semináře 176.971,– Telefon + internet, mobil 20.938,– Poštovné 3.528,50 Režijní materiál 59.391,50

Celkem 582.925,–

Zůstatek k 31.12.2006 21.543,05

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří činnost a projekty Kapky 97 podporují.

Sdružení KAPKA 97 si jakožto nezisková humanitární organizace nesmírně váží všech projevů přízně a je vděčno za každou dobře míněnou přípomínku, radu a finanční či materiální příspěvek, jejichž souhrn ve svém důsledku znamená možnost dalšího rozvoje a zkvalitňování služeb poskytovaných potřebným občanům.