Výroční zpráva 2007

8. 7. 2007 -

Výkonný výbor:
================
– Bc.Vörösová Marcela – předsedkyně sdružení
– Mgr. Pelcová Marie – místopředsedkyně
– Erdélyiová Soňa
– Melicharová Hanka
– Fricová Jitka
– Kašková Alena
– Fojtíková Mirka
– Landová Marie

Revizní komise:
======================
– Vokráčková Jiřina
– Narwová Milena

Odborná garance: prim. MUDr. Martina Chodacká

Administrativa: Erdélyiová Soňa – koordinátorka sdružení

Členská základna: k 31.12.2007 mělo sdružení 110 registrovaných
členů

Předkladatel:
=================

Název: KAPKA 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel
Adresa: Kochova 1185, Poliklinika, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 62 10 10
E-mail: info@ kapka97.cz
http : www.kapka97.cz
Registrováno jako: Občanské sdružení, dne 27. 2. 1998 MV ČR
IČ: 6611 2222
Bank.spojení: ČSOB Poštovní spořitelna, č.ú.: 196 155 978 / 0300

Kapka 97:
=============
Jsme občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. pracující pro potřeby onkologických pacientů v regionu Chomutov již sedmý rok.

Naším cílem je zlepšovat kvalitu následné péče o onkologické pacienty ve spojení se snahou zvyšovat informovanost široké veřejnosti o možnostech prevence a léčby nádorových onemocnění.

Snažíme se zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných.

Poskytujeme všeobecné informace, psychosociální poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační programy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Veškerou pomoc, kterou veřejnosti nabízíme, poskytujeme zdarma.

Několik slov o nás, naší práci a cílech:

Již v roce 1996 bylo iniciováno setkání onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel. V roce 1997 bylo založeno Občanské sdružení onkologických pacientů a přátel KAPKA 97. Rok toto sdružení pracovalo bez dotací a na základě práce dobrovolníků. Zkušenosti jsme čerpali z kontaktů s podobnými organizacemi v ČR. Od února 1998 je sdružení zaregistrováno na Ministerstvu vnitra. Od Nemocnice s poliklinikou Chomutov jsme v tu dobu získali bezplatný nájem jedné místnosti k provozu kanceláře a kontaktního místa.
Finanční prostředky na provoz centra a sociální služby čerpáme z předložených projektů na MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Chomutov, Město Louny, Město Jirkov, Město Kadaň, Klášterec nad Ohří a také ze sponzorských finančních či nefinančních darů soukromých subjektů.

Akce a činnosti :
==========================
– Kapkový Zpravodaj
– Webové stránky www.kapka97.cz
– Počet kontaktů osobních, telefonických, písemných a e-mailových : více než 1400
– Zapojení naší organizace do Strategického plánu města Chomutova za poskytovatele sociálních služeb na období 2007 – 2013.

Přehled dotací a dárců v roce 2007
======================================

MPSV 300.000,- Kč
Statutární město Chomutov 90.000 ,- Kč
Severočeské doly a.s. 30.000,- Kč
MěÚ Louny 12.000,- Kč
MěÚ Jirkov 5.000,- Kč
MUDr . Libuše Cihlářová 2.000,- Kč
MUDr. Jiří Konvalinka 3.000,- Kč
LPR Praha 18.765,- Kč
Roche 5.000,- Kč
Krajská zdravotní a.s.,– pronajaté prostory k naší činnosti
MÚSS Chomutov – bezplatné zapůjčení prostor ke konání besed se zdravotníky a Valné
hromady členů
Tiskárna AKORD Chomutov slevy při tisku
Tiskárna Nukleus Hradec Králové vytištění této výroční zprávy
Typos Plzeň
ZŠ Heyrovského Chomutov – pronajatá tělocvična
Ing. Pavel Kosina – webmaster
Firma AVON – dárečky členkám za aktivní účast na Avon Road Show

Aktivní spolupráce
=============================

– Střední zdravotnická škola Chomutov – vstřícná spolupráce na PEER programu a při realizaci Květinového dne
– Mimiklub Mirka Futterová
– Onkologické odd. Chomutov
– Radiodiagnostické odd. Chomutov
– SPŠ, a VOŠ Chomutov spolupráce při realizaci Květinového dne
– Sdružení Portus Teplice – společně realizovaný projekt
– Sdružení AMA Most – společně realizovaný projekt
– Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu – společně realizovaný projekt

Přehled hospodaření za rok 2007
=====================================
Zůstatek k 31.12. 2006 21.527,50 Kč

Výnosy:
————-
Členské příspěvky 11.300,-
Dotace – Ústecký kraj, Městské úřady a Magistráty 420.765,-
Dary – soukromé osoby, firmy, 35.000,-
Ostatní 7.300,-
Realizace projektu 5.000,-
Úrok z banky 627,94
Celkem 479.992,94

Náklady:
——————–
Mzdy , odvody, DPP 333.730,50
Nájemné+energie za kancelář 25.253,-
Služby – bazén, cvičení ,rekondice, doprava, banka, semináře 114.617,10,-
Režijní materiál 5.496,50
Ostatní 10.457,10

Celkem 489.554,20,-

Zůstatek k 31.12.2007 11.966,24

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří činnost a projekty Kapky 97 podporují.

Sdružení KAPKA 97 si jako nezisková humanitární organizace nesmírně váží všech projevů přízně a je vděčno za každou dobře míněnou přípomínku, radu a finanční či materiální příspěvek, jejichž souhrn ve svém důsledku znamená možnost dalšího rozvoje a zkvalitňování služeb poskytovaných potřebným občanům.