Výroční zpráva 2009

17. 5. 2010 -

KAPKA 97
občanské sdružení onkologických pacientů a přátel

Výroční zpráva 2009
=====================

Výkonný výbor:
——————–
Bc.Vörösová Marcela – předsedkyně sdružení
Melicharová Hanka – místopředsedkyně
Štefanová Karin – členka
Farkašová Olga – členka
Fojtíková Mirka – členka

Revizní komise:
———————
Vokráčková Jiřina – předsedkyně
Ing. Zátková Zuzana – členka

Odborná garance :
—————–
prim. MUDr. Martina Chodacká

Administrativa :
——————
Erdélyiová Soňa – koordinátorka sdružení

Spolupracující :
———————–
Ing. Pavel Kosina – IT technik
Heva – účetní služby
SZŠ Chomutov – 4 studentky lektorky

Členská základna:
————————
k 31.12.2009 mělo sdružení 120 registrovaných členů. V průběhu roku 2009 vstoupilo do řad Kapky 97 osm nových členů.

Kdo jsme:
—————–
Registrováno jako: Občanské sdružení, dne 27. 2. 1998 MV ČR

Název: KAPKA 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel
Adresa: Kochova 1185, Poliklinika, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 62 10 10, 7318189580
E-mail: info@ kapka97.cz
http : www.kapka97.cz
IČ: 6611 2222
Bank.spojení: ČSOB Poštovní spořitelna, č.ú.: 196 155 978 / 0300

Jsme občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. pracující pro potřeby onkologických pacientů v regionu Chomutov. Myšlenka na založení této pacientské organizace začala zrát v roce 1997, proto se v názvu sdružení, tato číslice ponechala po zaregistrování na MV ČR o rok později. Za dvanáct let trvání sdružení, bylo odvedeno opravdu hodně práce na poli charity a humanity. Mnoho lidí na vlastní „pacientskou“ kůži poznalo a v danou chvíli využilo pochopení, empatii, solidaritu, přátelskou pomoc, radu, doporučení, či jen tak bylo vyslechnuto bez předsudků a odsudků v době, kdy pomoc chtěli a potřebovali.

Cílem Kapky 97 je zlepšení kvality života onkologicky nemocných a zlepšení informovanosti veřejnosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby nádorových onemocnění. Sdružení má své zaměstnance i dobrovolníky, většinou jsou to lidé s vlastní prožitou zkušeností s onkologickou nemocí a léčbou. Celoživotně se vzdělávají a svou laickou pomoc „taví“ v mnoha kursech a seminářích. Na základě absolvování těchto seminářů je naše služba zaregistrovaná podle zákona o sociálních službách na krajském úřadě jako bezplatné sociální poradenství.

Veškerou pomoc, kterou nabízíme, poskytujeme zdarma.

Činnosti v roce 2009:
========================

– PEER program na středních školách v Chomutově a Klášterci nad Ohří, Katastrální úřad , Magistrát města Chomutov, sdružení Handicap v Žatci. Nácvikem samovyšetřování bylo proškoleno 585 studentek a studentů a a 86 žen.
– Účast a prodej kytiček na XIII. květinovém dnu LPR,v Chomutově a v Kopřivnici
Poskytování přístrojových lymfodrenáží na ruce i nohy v našem centru (celoročně) a poradenství pro pacienty s lymfatickými otoky (celoročně)
– Kontakty 1 x týdně s pacienty na lůžkovém onkologickém odd. (celoročně)
– Kontakty s klienty v centru (celoročně), Členské schůzky (1x měsíčně)
– Výborové schůzky (1x měsíčně)
– Dva rekondiční pobyty pro pacienty po léčbě a přátele Kapky 97.(Lázně Poděbrady a Anenneberg ve Švédsku)
– Vydávání vlastního informačního Zpravodaje pro členy a přátele
– Prodejní akce firmy TIMO v centru Kapka 97 – výrobce zdravotního prádla pro ženy po ablaci
– Spolupráce a kontakty s ostatními sdruženími – Alen, Liga proti rakovině, KON Pardubice, AMA Most, Onko Maják
– Účast na řízení Aliance žen s rakovinou prsu Praha ve správní radě (1x za dva měsíce)
– Znovu zvolení p. Vörösové a p. Erdélyiové za členy správní rady Aliance žen s rakovinou prsu.
– Účast na konferenci Aliance a prezentace vlastního projektu (v aplikaci power point)
– Organizace a realizace v pořadí druhého vzdělávacího semináře o komunikaci pro členy sdružení a dobrovolníky spojen znovu s relaxačním programem jízdou na koních.
– Plavání a dotace vstupenek do bazénů
– Cvičení (celoročně 1x týdně)
– Dílna pro drobnou výrobu pro radost (1x měsíčně)
– Společné návštěvy divadla v Chomutově na koncertech , společný výlet do okolí , společná setkávání členů V Kopřivnici
– Spolupráce a účast členky Kapky 97 na tiskové konferenci Aliance o své zkušenosti s nemocí.
– Počet kontaktů osobních, telefonických, písemných a e-mailových : více než 1400 za rok .
– Tiskoviny pro pacienty o Onkologickém centru Chomutov a kartička 7 rad pro pacienty o komunikaci pacienta a lékaře
– Vzdělávání pracovníků centra Kapky 97 – akreditace pracovníka v ročním kurzu Poradenská práce, vzdělávací seminář Public relation dvou pracovníků a tvorba posteru Kapky 97 (plakátu) pro firmu Johnson & Johnson
– Realizace odborné praxe studentky Vyšší zdravotnické školy Dr. Ilony Maurizové – obor sociální práce.
– Zapojení Kapky 97 do Komunitního plánu města Chomutova za poskytovatele sociálních služeb na období 2007 – 2013.
– Prezentace činnosti sdružení v regionálním tisku a na internetových stránkách Tvorba webových stránek organizace www.kapka97.cz

Přehled dotací a dárců v roce 2009
—————————————
MPSV 374.000,- Kč
Statutární město Chomutov 37.000 ,- Kč
Severočeské doly a.s 40.000,- Kč
MěÚ Louny 5.000,- Kč
Johnson a Johnson 87.000,- Kč
Toxon Morava 10.000,- Kč
MUDr. Jiří Konvalinka 3.000,- Kč
MUDr . Libuše Cihlářová 1.000,- Kč
Liga proti rakovině Praha 18.034,- Kč
Firma Roche – publikace Co byste měli vědět o rakovině prsu zdarma
Tiskárna AKORD Chomutov – sleva na tisk
Tiskárna Typos Plzeň – sleva na tisk
Středisko sociálních služeb Kopřivnice, o.p. – bezplatné zapůjčení tělocvičny

Aktivní spolupráce
————————–
Střední zdravotnická škola Chomutov – vstřícná spolupráce na PEER programu a při realizaci Květinového dne
Mimiklub Mirka Futterová
Onkologické odd. Chomutov
SPŠ a VOŠ Chomutov spolupráce při realizaci Květinového dne

Zpráva o hospodaření 2009
===========================

Valná hromada členů, konaná dne 3.3.2010 byla seznámena s výsledky hospodaření organizace za rok 2009 , revizní komise po kontrole dokladů neshledala závady.

VÝSLEDOVKA
——————
období: od 01.01.2009 do 31.12.2009

Firma: Kapka 97 sdružení pacientů
IČO: 0066112222

NÁKLADY Kč
—————–

501 100 Spotřeba materiálu-režijní materiál 15392.00
501 101 Spotřeba materiálu-odborná literatura 200.00
501 400 Spotřeba materiálu-drobný majetek do 1000,- 2582.00
502 100 Spotřeba energie-Krajská zdravotní a.s. 30854.20
512 100 Cestovné zaměstnanců 4144.00
513 100 Náklady na reprezentaci 4650.00
518 100 Ostatní služby-poštovné hrazené v hotovosti 4593.00
518 130 Ostatní služby-propagační letáky, tiskoviny 30789.00
518 170 Ostatní služby-software,licence,webhosting 1947.31
518 200 Ostatní služby-pronájem Krajská zdravotní a. s. 392.00
518 202 Ostatní služby-nájem za sály 200.00
518 300 Ostatní služby-telefon 15368.61
518 301 Ostatní služby-kredit mobil 7300.00
518 700 Ostatní služby-režijní provoz 35425.00
518 703 Ostatní služby-rozhlasový poplatek 8870186358 1080.00
518 704 Ostatní služby-kurzy a školení-zaměstnanci 4000.00
518 800 Ostatní služby-rekondiční pobyty 54236.00
521 100 Mzdové náklady zaměstnanců 321968.00
524 001 Zákonné sociální pojištění-zaměstnanci 46959.00
524 002 Zákonné zdravotní pojištění-zaměstnanci 27924.00
527 001 Zákonné sociální náklady-nemoc 1331.00
528 100 Ost.soc.náklady-pojištění zaměst. KOOPERATIVA 1035.00
538 002 Ost.poplatky-správní poplatky Finanční úřad 2400.00
538 003 Ostatní poplatky-Statutární město Chomutov 80.00
549 001 Jiné ostatní náklady –nedaňové 900.00
549 004 Jiné ost.náklady-pojištění TREND-5600628770 3060.00
549 005 Jiné ostatní náklady-zaokrouhlení 1.51
549 100 Jiné ostatní náklady-vstupné-bazén pro členy 3370.00
549 300 Bankovní poplatky 196155978/0300 759.00
551 200 Odpisy dloudob.hm.majetku-500,-Kč-5000,-Kč 2391.00
582 100 Členský příspěvek-Liga proti rakovině 250.00

NÁKLADY CELKEM 625581.63

VÝNOSY Kč
—————

602 101 Tržby z prodeje služeb-provize 270.00
602 103 Tržby z prodeje služeb-50% vstupné-bazén 1835.00
602 105 Tržby z prodeje služeb-ostatní 322.00
644 300 Úroky -196155978/0300 931.13
682 001 Přijaté příspěvky-sponzorské dary 54000.00
684 100 Přijaté členské příspěvky 10500.00
691 002 Provozní dotace -Statutární město Chomutov 47000.00
691 003 Provozní dotace -MPSV 374000.00
691 004 Provozní dotace -ostatní – Město Louny 5000.00
691 005 Provozní dotace -Liga proti rakovině 18034.00
691 006 Provozní dotace -Johnson & Johnson s.r.o. 86818.50

VÝNOSY CELKEM 598710.63

VÝSLEDEK : ZTRÁTA ve výši 26871.00
(data : HEVA,s.r.o.)

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří činnost a projekty Kapky 97 podporují.

Sdružení KAPKA 97 si jako nezisková humanitární organizace nesmírně váží všech projevů přízně a je vděčno za každou dobře míněnou přípomínku, radu a finanční či materiální příspěvek, jejichž souhrn ve svém důsledku znamená možnost dalšího rozvoje a zkvalitňování služeb poskytovaných potřebným občanům.

Motto : Vděčný člověk volá na sebe nové dobré skutky, nevděčný zasypává studnu z níž se napil (XY)