Výroční zpráva 2011

4. 5. 2012 -

Výroční zpráva

2011

Statutární zástupce:            Bc.Vörösová Marcela – předsedkyně sdružení                                  Výbor sdružení:               Melicharová Hanka –  místopředsedkyně

Pecková Milena – členka

Fojtíková Mirka – členka

Erdélyiová Soňa – členka

Dozorčí výbor:                    Vokráčková Jiřina – předsedkyně

Ing. Zátková Zuzana – členka

Farkašová Olga – členk                                                          Odborná garance :                     prim. MUDr. Martina Chodacká

Administrativa :                   Erdélyiová  Soňa – koordinátorka sdružení

Spolupracující :              Ing. Pavel Kosina – IT technik

SZŠ Chomutov – 4 studentky lektorky PEER

Mgr.Eva Mžourková – zpracování vnitřních

předpisů pro SQSS

Členská základna:         k 31.12.2011 mělo sdružení 87  registrovaných  členů.

 

Registrace :

Registrováno jako:               Občanské sdružení, dne 27. 2. 1998 MV ČR

Registrováno jako:               Poskytovatel sociálních služeb na Krajském úřadě 2008

Název:                                   KAPKA 97, občanské sdružení onkologických pacientů a

přátel

Adresa:                                  Kochova 1185, Poliklinika, 430 01 Chomutov

Tel.:                                       474 62 10 10, 731 818 9580, 607 825 45, 724 575 415

E-mail:                                   info@ kapka97.cz

http :                                      www.kapka97.cz

IČ:                                          6611 2222

Bank.spojení:                        ČSOB Poštovní spořitelna, č.ú.: 196 155 978 / 0300

 

         Myšlenka na založení této pacientské organizace začala zrát v roce 1997, proto se v názvu sdružení, tato číslice ponechala po zaregistrování na MV ČR o rok později. V roce 2004 začala pracovat malá skupinka dobrovolníků Kapička v Kopřivnici na severní Moravě.

Sdružení má své zaměstnance i dobrovolníky, většinou jsou to lidé s vlastní prožitou zkušeností s onkologickou nemocí a léčbou.

Poslání : pomoci lidem s onkologickým onemocněním, jejich rodinným příslušníkům či blízkým posky­továním praktických rad a informací. S empatií sdílet jejich nelehký zdravotní a životní osud a pomoci s návratem do plnohodnotného života.

Cíle: poskytování bezplatného sociálního a odborného poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů. V rámci činnosti zlepšovat kvalitu následné péče o onkologické pacienty a pomáhat nemocným při integraci zpět do společnosti.

 

Činnosti v roce 2011:

 

 • S       Leden 2011- Vytvoření praktického letáčku – visačky „Nejsi na to sama“, podpořila firma ROCHE
 • S       11.5.2011 – Den otevřených dveří v Kapce
 • S       11.5.2011 – Realizace a účast v XV.Českém květinovém dni Ligy proti rakovině ve spolupráci se studenty SZŠ,OA a SPŠ v Chomutově.Zisk z provize 17.669,- Kč
 • S       Skupina Kapička prodávala květinky také v Kopřinici.
 • S       21.5.2011 – Pochod „Dokážeš to taky!“ k založení materiálu pro první okocashku v ČR
 • S       Pobyty – květen 2011 termální lázně Harkány pro 13 klientů po léčbě a 16 ostatních účastníků, srpen 2011 Janské Lázně pro 13 klientů po léčbě a 3 ostatní účastníky
 • S       Květen – prezentace Kapičky při představování Komunitního plánu města Kopřivnice
 • S       Červen 2011- Účast členky na konferenci v Miláně Cancer ovaria na pozvání firmy Roche
 • S       Červen – Prezentace materiálů sdružení Kapka 97 v budově Statutárního města Chomutova
 • S       30.9.2011 – Společný denní výlet  do obce Výsluní u Chomutova pro 12 osob
 • S       11.10.2011 – prezentace sdružení v Městském divadle „Jak se žije hendikepovaným v Chomutově“
 • S       Listopad – Organizace a realizace vzdělávacího semináře a supervize O komunikaci pro 12 osob a dvou  studentek SZŠ Chomutov v Klášterci nad Ohří
 • S       Vytvoření petice a shromáždění 3232 podpisů občanů na podporu zachování komplexní onkologické léčby včetně biologické v Chomutově, odesláno ministru zdravotnictví.
 • S       Poskytnutí 35 přístrojových lymfodrenáží na ruce i nohy v našem centru (celoročně)  3535x3Poradenství pro pacienty s lymfatickými otoky (celoročně).
 • S       Zapůjčení jednoho lymfodrenážního přístroje k dlouhodobému užívání klientce domů na dobu 1 roku.
 • S       Celoročně edukační projekt o prevenci rakoviny prsu u dívek a žen a důležitosti samovyšetřování  – PEER program na středních školách, celkem bylo realizování 15 přednášek,osloveno 304 studentů. Poprvé také v soukromé firmě pro 28 žen.
 • S       Kontakty 1 x týdně s pacienty na lůžkovém onkologickém odd. (celoročně)
 • S       Kontakty s klienty v centru (celoročně),
 • S       Dotace vstupenek členů sdružení do bazénu díky podpoře MPSV
 • S       Společné návštěvy koncertů v divadle v Chomutově – děkujeme Severočeským dolům, a.s. za sponzorské vstupenky,  roce 2011 využilo 120 lidí.
 • S       Počet kontaktů osobních, telefonických, písemných a e-mailových : 729 za rok

Další aktivity :

 

 • S       3 x vydání a distribuce vlastního informačního Zpravodaje pro členy a přátele
 • S       Tvorba webových stránek organizace www.kapka97.cz a prezentace činnosti sdružení v regionálním tisku a  na internetových stránkách
 • S       Tvorba projektů a získávání finančních prostředků na činnost sdružení (celoročně)
 • S       Členské schůzky (1x měsíčně)
 • S       Vánoční setkání členů s malými dárky
 • S       Výborové schůzky (1x měsíčně)
 • S       Zapojení Kapky 97  do Komunitního  plánu měst Chomutov a Kopřivnice jako poskytovatele sociálních služeb na období 2007 – 2013.

Spolupráce :

 •        Střední zdravotnická škola Chomutov , Nový Jičín – vstřícná spolupráce na PEER programu  a při realizaci Květinového dne
 • S       SPŠ a VOŠ Chomutov, VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice  spolupráce při realizaci Květinového dne
 • S       Onkologické odd. nemocnice Chomutov

_____________________________________________________________________________

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří činnost a projekty Kapky 97 podporují.

Za rok 2011 to byli:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Statutární město Chomutov

Severočeské doly, a.s.

KZ , a.s. – Nemocnice Chomutov

VZP Ústí nad Labem

Město Louny

MUDr. Libuše Cihlářová

Liga proti rakovině Praha

MUDr. Jiří Konvalinka

Mimimklub Mirky Futterové

Tiskárna Akord Chomutov

Paní Ivana Pospíšilová

Nadace člověk člověku

Paní Marie Marvanová

Roche s.r.o.

Město Klášterec nad Ohří

Windenergie,s.r.o.

Paní Marie Masopustová

Sandvik,s.r.o.

 

 

Veškerou pomoc, kterou nabízíme, poskytujeme zdarma.

Zpráva o hospodaření 2011

Valná hromada členů, konaná dne 11.4.2012 byla seznámena s  výsledky hospodaření organizace za rok 2011 , revizní komise po kontrole dokladů  neshledala závady.

 

VÝSLEDOVKA

období: od 01.01.2011 do 31.12.2011

 

NÁKLADY Kč

501 100 Spotřeba materiálu-režijní materiál- reprezentace                              7504.40

512 100 Cestovné zaměstnanců                                                                                         818.00

518 100 Ostatní služby-poštovné hrazené v hotovosti                                         2250.00

518 130 Ostatní služby-propagační letáky, tiskoviny                                            4722.00

518.161 Ostatní služby – vstupenky divadlo                                                               1590.00

518 170 Ostatní služby-software,licence,webhosting                                              1155.05

518 200 Ostatní služby – pronájem Krajská zdravotní,a.s.                                 33336.00

518 202 Ostatní služby – nájem za sály                                                                            450.00

518 300 Ostatní služby-telefon                                                                                         13401.37

518 301 Ostatní služby – kredit mobil                                                                             3000.00

518 700 Ostatní služby-režijní provoz                                                                           31137.00

518 702 Ostatní služby – ubytování (kurz dobrovolníků)                                     12600.00

518 703 Ostatní služby-rozhlasový poplatek 8870186358                                    1080.00

518 704 Ostatní služby-kurzy a školení-zaměstnanci                                                 3600.00

518 800 Ostatní služby-rekondiční pobyty                                                                   36376.00

521 100 Mzdové náklady zaměstnanců                                                                         326353.00

524 001 Zákonné sociální pojištění-zaměstnanci                                                         64543.00

524 002 Zákonné zdravotní pojištění-zaměstnanci                                                       32013.00

527 001 zákonné sociální náklady – nemoc                                                                       3402.00

528 100 Ost.soc.náklady-pojištění zaměst. KOOPERATIVA                                         1196.60

549 001 Jiné ostatní náklady –nedaňové                                                                              34.00

549 004 Jiné ostatní náklady – pojištění Trend                                                                3060.00

549 005 Jiné ostatní náklady-zaokrouhlení                                                                          -1.59

549 100 Jiné ostatní náklady-vstupné-bazén pro členy                                                   6187.00

549 300 Bankovní poplatky 196155978/0300                                                                 720.00

582 100 Členský příspěvek-Liga proti rakovině                                                               200.00

NÁKLADY CELKEM                                                                                                                590726.43

 

VÝNOSY Kč

602 102 Tržby z prodeje služeb – realizace projektů                                           23000.00

602 103 Tržby z prodeje služeb-50% vstupné-bazén                                               2758.00

602 104 Tržby z prodeje služeb – reklamní činnost      pro VZP                          5400.00

644 300 Úroky -196155978/0300                                                                                        13.64

682 001 Přijaté příspěvky-sponzorské dary                                                                21650.00

682 002 Přijaté příspěvky nikoli ze stát.rozpočtu                                                   10000.00

684 100 Přijaté členské příspěvky                                                                                   10510.00

691 002 Provozní dotace -Statutární město Chomutov                                         20000.00

691 003 Provozní dotace -MPSV                                                                                    460000.00

691 004 Provozní dotace -ostatní – Město Louny                                                        6300.00

691 005 Provozní dotace -Liga proti rakovině                                                              17669.00

VÝNOSY CELKEM                                                                                                                  577300.64

 

VÝSLEDEK : ZTRÁTA ve výši                                                                                             13.425.79

(data : HEVA,s.r.o.)

 

Sdružení KAPKA 97 si jako nezisková humanitární organizace nesmírně váží všech projevů přízně a je vděčno za každou dobře míněnou přípomínku, radu a finanční či materiální příspěvek, jejichž souhrn  ve svém důsledku znamená možnost dalšího rozvoje a zkvalitňování služeb poskytovaných potřebným občanům.

 

     Kapka 97,

občanské sdružení onkologických pacientů a přátel

Kochova 1185, 430 01 Chomutov

Telefon Chomutov: 474 62 10 10

Telefon Kopřivnice : 605 869 983

e-mail : info@kapka97.cz

www.kapka97.cz