Výroční zpráva 2014

21. 5. 2015 -

Výroční zpráva
2014

Statutární zástupce:

Bc.Vörösová Marcela – předsedkyně sdružení

Výbor sdružení:

Melicharová Hanka – místopředsedkyně
Erdélyiová Soňa – členka, administrativa
Pecková Milena – členka
Hladíková Gizela – členka

Dozorčí výbor:

Ing. Zátková Zuzana – členka
Farkašová Olga – členka
Gahlerová Eva

Odborná garance:

prim. MUDr. Martina Chodacká

Členská základna:

k 31.12.2014 mělo sdružení 84 registrovaných členů.

 

Registrováno jako: Občanské sdružení, dne 27. 2. 1998 MV ČR
Registrováno jako: Poskytovatel sociálních služeb na Krajském úřadě 2008
Název: KAPKA 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel
Adresa: Kochova 1185, Poliklinika, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 62 10 10,  607 825 455, 604 400 109
E-mail: info@ kapka97.cz
Web: www.kapka97.cz
IČ: 6611 2222
Bankovní spojení: ČSOB Poštovní spořitelna, č.ú.: 196 155 978/0300

 

Myšlenka na založení této pacientské organizace začala zrát v roce 1997, proto se v názvu sdružení tato číslice ponechala po zaregistrování na MV ČR o rok později. V roce 2004 začala pracovat malá skupinka dobrovolníků Kapička v Kopřivnici na severní Moravě.

Sdružení má své zaměstnance i dobrovolníky, většinou jsou to lidé s vlastní prožitou zkušeností s onkologickou nemocí a léčbou.

Naše poslání: pomoci lidem s onkologickým onemocněním, jejich rodinným příslušníkům či blízkým poskytováním praktických rad a informací. S empatií sdílet jejich nelehký zdravotní a životní osud a pomoci s návratem do plnohodnotného života.
Cíle: poskytování bezplatného sociálního a odborného poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů. V rámci činnosti zlepšovat kvalitu následné péče o onkologické pacienty a pomáhat nemocným při integraci zpět do společnosti.

Realizace projektů by nebyla možná bez ochoty a pracovitosti dobrovolníků a členů, kteří se na aktivitách v roce 2013 podíleli.
Věřím, že aktivity Kapky 97 budou i v budoucnu pomáhat všem, kteří naši službu či pomoc potřebují.

Bc.Marcela Vörösová
předsedkyně sdružení

 

Činnost spolku Kapka 97 za rok 2014

 • Praxe studentky VOŠ Most po celý únor
 • 19.3.2014 Seminář Onkounie v Praze o právech pacientů vůči lékařům a zdravotním zařízením dle NOZ
 • Tvůrčí dílny pro pacienty léčící se aktuálně na onkol. odd. – vede Pecková, Vetýšková vždy jednou měsíčně.
 • Seminář Aliance žen s rakovinou prsu „Nejde jen o prsa“ s MUDr. Skovajsovou – leden + duben, Erdélyiová,Melicharová – lektorky přednášek o prevenci a samovyšetřování prsu.
 • 6.5. turnaj v minigolfu  na jezeře + AMA most + Aliance žen s rakovinou prsu Praha v rámci celostátní akce „Dokážeš to taky“
 • Účast na květinovém dnu – 15. 5. 2013 (Erdélyiová, Hladíková, Vetýšková 2x, Erdélyiová, Havlasová, Pelcová, Melicharová, Petriková, Jánská, Farkašová, Vörösová, Hodinářová, Zátková, Jeřábek, SZŠ, SPŠ)
 • 16.5.2014 společný turistický výlet do Perštejna a na farmu
 • 23.-25.5. účast chomutovskýcj členek Kapky 97 na celostátním finále „Dokážeš to taky! v O2 aréně Havlasová, Pelcová.
 • 1.-3.7.2014 kurz Ne-známý internet v Klášterci n .O. pro seniory za podpory Nadace ČEZ s lektorem ing. Pavlem Kosinou
 • Rekondiční pobyt v Maďarsku, celkem pro 33 osob., pro 7 osob sleva na vstupném
 • 13.-14.9.2014 počítačový kurz II v kanceláři Kapky 97.
 • 25.9.2014 seminář organizovaný Kapkou 97 „Moderní přístupy v léčbě rakoviny prsu“ , účast 67 osob, rozdali jsme 27 kreditů pro zdravotníky, filmováno pro portál Moje medicína, kde je možnost ho vidět celý, jsou zde také rozhovory s jednotlivými účastníky a předsedkyní Kapky 97 Marcelou Vörösovou. Přenášel Prof. MUDr. Aleš Ryška Ph.D. , MUDr. Pavel Jandík Ph.D. A prim. MUDr. Martina Chodacká.
 • 13.10. 2014 v rámci akce města říjen měsíc pro neziskovky – Den otevřených dveří v Kapce
 • 15.10.2014 účast na akci  Den s neziskovkou v Atriu SKKS Chomutov, stánek s modelem prsou, letáčky, nácvik samovyšetření prsů pod vedením dobrovolnic paní Vetýškové, Peckové, Hladíkové, Vokráčkové
 • Účast na konferenci Aliance žen s rakovinou prsu Vetýšková, Farkašová, ocenění činnosti    Kapky
 • Setkávání s ostatními poskytovateli sociálních služeb v Chomutově na pracovních schůzkách Komunitního plánu
 • Tradiční vánoční setkání v prosinci  v Café atriu
 • Během roku 2014 besedy o prevenci rakoviny prsu ve všech středních školách v Chomutově, v lednu beseda v Azylovém domě.

Další aktivity:

 • celoroční provoz centra dle provozních hodin
 • týdenní návštěvy na lůžkové onkologii
 • pravidelné setkávání členů 1x za měsíc
 • správa webových stránek
 • emailová komunikace a internetová poradna – odpovídání na dotazy, zapojení se do dotazníkových akcí
 • zpravodaj 3x

Veškerou pomoc, kterou nabízíme, poskytujeme
zdarma.

Untitled 1 Untitled 2

Dlouhodobá spolupráce:

 • Střední zdravotnická škola Chomutov, Nový Jičín – vstřícná spolupráce na PEER programu  a při realizaci Květinového dne
 • SPŠ a VOŠ Chomutov vstřícná spolupráce  při realizaci Květinového dne
 • Kopřivnice – spolupráce při realizaci Květinového dne
 • Onkologické odd. Krajské zdravotní Chomutov
 • Portál Moje medicina

 

Untitled 3

 

Zpráva o hospodaření 2014

Valná hromada členů, konaná dne 17.3.2015 byla seznámena s výsledky hospodaření organizace za rok 2014, revizní komise po kontrole dokladů neshledala závady.

Sponzoři
Roche s.r.o.  30 000 Kč
Geoprojekt   3 000 Kč
Paní Liana Jíchová  500 Kč
MUDr. Jiří Konvalinka  3 000 Kč
Vlastní činnost – projekty
Aliance žen  7 000 Kč
Nadace ČEZ  129 298 Kč
VZP  8 000 Kč
LPR  15 420 Kč
Kurzy  3 700 Kč
Členské příspěvky  14 350 Kč

Státní a obecní dotace
MPSV  254 000 Kč
Chomutov  38 508 Kč

Banka a ostatní výnosy 870 Kč

Celkem:   507 644 Kč

 

Hospodaření v roce 2014

Materiálové vybavení  120 721 Kč
Energie  + nájemné  27 208 Kč
Tel.web,poštovné,propagace  14 825 Kč
Cestovní náhrady  5 871 Kč
Účetní služby  29 693 Kč
Kurzy a školení   1 800 Kč
Mzdy a odvody  262 700 Kč
Poplatky(kolky,penále,RHB,čl.př.LPR, vstupné)  23 988 Kč
Rekondiční pobyty  45 838 Kč

Celkem:    532 644 Kč       Ztráta 25 000 Kč

 

Untitled 4

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří činnost a projekty Kapky 97 podporují.

 

Untitled 3

Sdružení KAPKA 97 si jako nezisková humanitární organizace nesmírně
váží všech projevů přízně a je vděčno za každou dobře míněnou
připomínku, radu a finanční či materiální příspěvek, jejichž souhrn ve
svém důsledku znamená možnost dalšího rozvoje a zkvalitňování služeb
poskytovaných potřebným občanům.